C’est (enfin) le Printemps 🌱🌸 Profitez de la Livraison Standard offerte sur tout le site avec le code SPRING24 (code applicable au niveau du panier)

AV

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Afdwingbaarheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Elke bestelling die via de website Champmarket.com, alsook per fax of per post wordt geplaatst, valt volledig onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden, ongeacht de plaats van levering.

Bijgevolg houdt het feit dat de koper een product bestelt dat op de website Champmarket.com te koop wordt aangeboden, de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen alvorens te bestellen.

De verkoop die voortvloeit uit de bestelling door de koper op de website Champmarket.com wordt beheerst door het Franse recht, en met name de regels voor verkoop op afstand of postorderverkoop.

Artikel 2: Identiteit van de vennootschap

Champmarket.com is een website van AM&Co, een Franse Société par Action Simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een kapitaal van 42.855 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 47 Boulevard de Courcelles 75008 Parijs, Frankrijk, en die ingeschreven is in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder de nummers :

RCS Parijs 528 328 677
SIRET : 528 328 677 00042
Intracommunautaire BTW: BTW FR 29 528 328 677

Artikel 3: Bestelling

De klant die een bestelling plaatst via de website Champmarket.com en eventueel per postorder, verbindt zich ertoe de essentiële verplichtingen na te leven, namelijk dat de verkooptransactie uitsluitend als eindverbruiker wordt verricht.
Het is de klant formeel verboden de in het kader van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden verworven producten door te verkopen aan een groothandelaar of wederverkoper zonder het uitdrukkelijke en voorafgaande akkoord van de onderneming CHAMPMARKET.

De koper moet duidelijk het adres van de ontvanger vermelden, en indien het onmogelijk is het product te leveren, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld en is de verkoper slechts gehouden tot terugbetaling van de betaalde bedragen, verminderd met de retourkosten.

De bestelling is pas verwerkt en definitief wanneer zij is bevestigd door de betaling van de prijs door de koper, en voor zover de voorraad strekt.

Deze bestelling wordt bevestigd door de koper een e-mail te sturen.

Artikel 4: Beste prijsgarantie

De prijzen op de website www.champmarket.com zijn de aanbevolen verkoopprijzen, want als bevoorrechte partner van Champagnehuizen en Wijnbouwers onderhandelt Champmarket over de beste voorwaarden om zowel particulieren als bedrijven tevreden te stellen. De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen (belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en andere toepasselijke belastingen).

De op de site aangeboden en vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten, die kunnen variëren naargelang het bestelde volume, waarbij het bedrag op de site wordt vermeld, zodat de koper dit kan weten.

Wanneer kortingen worden toegepast, worden deze weergegeven en worden de catalogusprijzen doorgestreept, zodat de promotie zichtbaar is, of wanneer de aanbieding in het winkelmandje wordt gevalideerd, wordt de besparing duidelijk aangegeven.

De minimale bestelhoeveelheden worden op de site weergegeven en kunnen per product verschillen.

Artikel 5: Geldigheid van de aanbiedingen

De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventueel tekort aan voorraad.

Indien het bestelde product niet meer beschikbaar is, kan de bestelling in overleg met de koper worden gewijzigd. Zo nodig kan dit leiden tot terugbetaling van het niet beschikbare product, volgens afspraak met de koper, gematerialiseerd door een uitwisseling van e-mails.

Artikel 6: Levering

Leveringen zijn mogelijk in Metropolitan Frankrijk en Corsica, afhankelijk van het aangeboden type levering.

Voor leveringen aan Franse overzeese departementen en gebieden, Monaco en landen van de Europese Unie geldt een specifieke offerte.

De door de koper bestelde producten worden geleverd op het adres dat de koper op de betrokken bestelling als leveringsadres heeft opgegeven.

De levering vindt plaats in Metropolitan Frankrijk binnen gemiddeld acht dagen vanaf de datum van volledige betaling van de factuur, behalve voor specifieke operaties waarvoor de levertijd kan variëren van acht tot vijftien dagen.

In geval van afwezigheid ontvangt de koper of ontvanger van de bestelling een leveringsbericht, dat hem in staat stelt contact op te nemen met de vervoerder op het op het leveringsbericht vermelde adres om een andere leveringsdag af te spreken.

Indien de bestelde producten niet binnen vijftien werkdagen vanaf de datum van het leveringsbericht worden opgeëist, worden de producten aan de verkoper teruggezonden en krijgt de koper de bestelling terugbetaald, met aftrek van de kosten voor het heen- en terugzenden.

In het algemeen moet de koper of de ontvanger van de bestelling bij de levering een leveringsbon ondertekenen, die het bewijs vormt van de levering door de verkoper en de ontvangst van de bestelde producten.

Indien de producten geleverd blijken te zijn, is geen betwisting van de eigenlijke levering mogelijk.

De koper of ontvanger van de bestelling wordt verzocht de kennelijke staat van het pakket en de producten bij levering te controleren.

In geval van onregelmatigheden (beschadigde verpakking, sporen van vloeistof, geopende verpakking, ontbrekende producten…) moet de koper of de ontvanger van de bestelling de levering in aanwezigheid van de vervoerder absoluut weigeren en zijn weigering onmiddellijk aan de verkoper melden, evenals de vastgestelde schade of tekortkomingen.

Artikel 7: Herroepingsrecht en termijn

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-18 van de Franse consumentenwet beschikt de koper over een termijn van veertien volle dagen vanaf de ontvangst van het gekochte product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

De retourkosten blijven voor rekening van de koper, waarbij de verkoper zich ertoe verbindt de bestelling terug te betalen, met uitzondering van de kosten voor de heen- en terugzending, die voor rekening van de koper blijven.

Deze terugbetaling vindt plaats twee weken na ontvangst van de geretourneerde goederen.

De producten moeten in perfecte staat voor wederverkoop worden geretourneerd, in hun oorspronkelijke staat en verpakking.

Het adres voor de terugzending is: CHAMPMARKET Service Client 47 Boulevard de Courcelles 75008 Parijs, Frankrijk.

Elk risico in verband met de terugzending van het product is de verantwoordelijkheid van de koper of de ontvanger van de bestelling.

Artikel 8: Betaling

Alle bestellingen worden betaald in euro, inclusief alle belastingen en verplichte bijdragen. Eventuele bankkosten blijven ten laste van de koper (ook in geval van terugbetaling).

De downloadbare factuur wordt door de verkoper beschikbaar gesteld op de klantenrekening.

Betalingsdatum : De betaling geschiedt na ontvangst van de factuur.

Vervroegde betaling van facturen geeft de klant geen recht op enige korting.

In geval van te late betaling zijn vanaf de dag volgend op de datum van betaling boetes verschuldigd ter hoogte van 3 maal de wettelijke rente.

Vaste vergoeding voor incassokosten in geval van vertraging: 40 euro.

Betaling voor aankopen op de Site kan op de volgende manieren:

– Betaling met kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express, andere kredietkaarten): De bankgegevens worden ingevoerd via een beveiligd online betalingsplatform, Payplug, dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de tijdens de transactie verstrekte bankgegevens garandeert. De kaart of rekening wordt gedebiteerd wanneer de bestelling wordt bevestigd.

– Paypal betaling : CHAMPMARKET gebruikt de online betalingsdiensten van Paypal die de garantie bieden van de hoogst mogelijke gegevenscodering. De fondsen worden pas geacht door CHAMPMARKET te zijn ontvangen na verificatie van de betaling door Paypal.

Betaling door overschrijving op de bankrekening van CHAMPMARKET.

Betaling in termijnen: Betaling in termijnen is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt gewaarborgd door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Bedrag van de aankopen :

  • P2X: Alleen aankopen tussen €100 en €3.500 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
  • P3X: Alleen aankopen tussen €100 en €3.500 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
  • P4X: Alleen aankopen tussen €100 en €3.500 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Kosten: Door in termijnen te betalen met Alma betaalt de klant geen kosten.

Alma is een beheerder van telebetalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat geldt als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Beëindiging: Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De verkoop wordt gesloten onder eigendomsvoorbehoud en wanneer voor bepaalde producten of promoties betaling in verschillende termijnen wordt voorgesteld, blijven de geleverde producten eigendom van de verkoper, die ze op kosten en risico van de koper kan terugvorderen.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Het lidmaatschap van de website Champmarket.com vereist dat de koper persoonlijke gegevens over hem of haar verstrekt, en met name zijn of haar leeftijd, aangezien de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar verboden is.

De door de verkoper verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en voor het beheer van de commerciële relaties van de verkoper met zijn klanten.

Ze zijn veilig, worden vertrouwelijk behandeld en worden of zullen niet commercieel worden gebruikt door derden.

Overeenkomstig met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt de consument over een recht van toegang en correctie met betrekking tot alle nominatieve informatie die op hem betrekking heeft.

De verwerking van deze gegevens is aangegeven bij de CNIL onder het nummer: 1466614.

Artikel 11: Garanties

De verkoop wordt geregeld door het Franse Burgerlijk Wetboek en de verkoper is gebonden aan de garantie van verborgen gebreken, zoals bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat “De verkoper is door de garantie gebonden voor verborgen gebreken aan de goederen die deze ongeschikt maken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, of die dit doel zozeer verminderen dat de koper ze niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald indien hij ze had gekend.”.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te bewijzen dat de schade aan het product vóór de verzending is ontstaan.

De termijn waarbinnen de koper zich op het bestaan van een verborgen gebrek kan beroepen, wordt in onderling overleg vastgesteld op twee maanden vanaf de dag van levering.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Het merk CHAMPMARKET, evenals alle merken, al dan niet figuurlijk, en alle illustraties, beelden en logo’s die op de site voorkomen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden en logo’s, of enige andere inhoud van de site om welke reden of op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, octrooien die op de site voorkomen en/of gebruikt worden.

Artikel 13: Wijzigingen

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Om op de hoogte te blijven van deze eventuele wijzigingen, raadt de verkoper de koper, en in het algemeen iedere gebruiker, aan om de Algemene Verkoopvoorwaarden van de website Champmarket.com regelmatig te herlezen.

De bestelling is onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling.

Artikel 14: Geschillen

De foto’s en presentaties van de producten zijn niet contractueel en dienen uitsluitend ter informatie.

Op de verkoop van producten via de website Champmarket.com is het Franse recht van toepassing, ongeacht het land waar de koper woont en de plaats waar de bestelling is geplaatst.

Geschillen worden vriendelijk ontvangen door de verkoper, die zal trachten deze binnen drie maanden na doorverwijzing in der minne te schikken, met een voor deze bemiddeling bestemde eenheid bij de verkoper.

Bij gebreke van een minnelijke schikking en in geval van een geschil wordt, indien de koper een handelaar is, het geschil voorgelegd aan de rechtbank van de zetel van de verkoper en, indien de koper een particulier is, aan de rechtbank van het departement waar de koper woont.

Artikel 15: Bescherming van minderjarigen

Overeenkomstig artikel L 3342-1 van de code de la santé publique is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de achttien jaar verboden.